Ledenraadpleging

De uitslag van de Ledenraadpleging is bekend.

Deze vindt u terug in de notitie die aan de gemeenteraad is verstuurd, voorafgaande aan de vergadering van 10 januari. In deze vergadering is het voorstel Proefopstelling van D66 besproken. De uitslag van de stemming is inmiddels bekend. Tegen het voorstel waren: Groen Links, Christen Unie, CDA en PvdA. Voor de Proefopstelling waren: Plop, SP en uiteraard D66. Het Dagblad van het Noorden heeft op 9 januari een artikel gewijd aan onze notitie met als titel 'Oud- Zuid wil ook linksaf de wijk uit.'

Voor de uitslag van de ledenvergadering met de notitie,

Onderwerp: Assen, Stadsboulevard, Kruising Port Natalweg, Overcingellaan, Pelikaanstraat

Aan: Gemeenteraad Assen

Van: Vereniging Assen Oud Zuid

Betreft: Peiling mening leden van de vereniging d.d. 7 januari 2013

Sinds de gemeente Assen in het kader van de Florijnas plannen heeft gelanceerd voor de zogeheten Stadsboulevard, van de Europaweg-Zuid tot aan de kruising bij de Praxis, maken de bewoners van de wijk Assen Oud-Zuid zich zorgen over de plannen met betrekking tot de kruising Port Natalweg-Overcingellaan-Pelikaanstraat (spoorwegovergang). Al jaren is dit een gevaarlijk kruispunt waar met regelmaat aanrijdingen plaatsvinden.

De Vereniging Assen Oud-Zuid is van mening dat in het kader van de Stadsboulevard een verkeersveilige situatie moet worden gecreëerd en heeft daarom bijdragen geleverd aan ambtelijke burgerraadplegingen en klankbordgroepen. Hierbij zijn door ons diverse alternatieven aangedragen.

De gemeente heeft uiteindelijk de voorkeur uitgesproken voor een oplossing waarbij, komend vanuit de wijk Assen Zuid, vanaf de Port Natalweg niet meer linskaf geslagen kan worden naar het noorden (het NS station, en de vele voorzieningen in het noorden van de stad). Het verkeer langs de Beilerstraat en uit de wijk zelf wordt in dat geval gedwongen gebruik te maken van de Zuidersingel. Deze beoogt juist verkeersluw te zijn door een shared-space concept en een 30 km zone.

Het bestuur van de Vereniging heeft gemeend door middel van een peiling onder haar leden na te gaan hoe de voorkeur van buurtgenoten over de verkeersafwikkeling op het bewuste kruispunt is. Daarbij zijn drie keuzes voorgelegd (zie bijlage):

1 De door de gemeente voorgestelde gedeeltelijke afsluiting

2 Een verkeersveilige mogelijkheid voor afslag naar het noorden

3 Geen voorkeur.

Van de ca. 260 leden/huishoudens heeft 32 % zijn stem uitgebracht.

Van dezen heeft 18 % voor oplossing 1 gekozen, 79 % voor oplossing 2, en 3 % heeft geen voorkeur uitgesproken.

Wij vragen van de gemeenteraad zich serieus rekenschap te geven van deze peiling. Wij hebben het gevoel dat ambtelijk tot nu toe onvoldoende is geluisterd naar onze inbreng en andere geluiden uit de wijk.

Inmiddels hebben wij kennis genomen van het voorstel van D66 voor een simulatie van de verkeersbewegingen in de praktijk, door middel van een proefopstelling. Dit voorstel ondersteunen wij van harte.