Verslag ALV 17 maart 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 2016

AANWEZIG: Bestuursleden en ca. 25 leden

AFWEZIG: Bestuursleden Ronald van der Laan en Lisette Lesschen

LOCATIE: ICO Zuidhaege

 

1.Opening Voorzitter Jan Edzes opent de vergadering en heet iedereen, namens het bestuur, welkom.

 

2.Jaarverslag De bloembollen geplant tijdens de najaarsactiviteit komen op! Ook van de Minibieb wordt volop gebruik gemaakt, veelal door enthousiaste lezers, helaas soms ook door vandalen.

In de Ovonde/kruising Overcingellaan-Port Natalweg hebben vele buurtbewoners en vereniging veel energie gestoken wat helaas maar “2 meter heeft opgeleverd.”

Aanwezige vraagt aandacht voor voetpaden/oversteek ter hoogte van deze kruising, dit loopt nu wat rommelig.

Bestuurslid Cees Elzer meldt dat er 12 april een informatieavond is georganiseerd door de gemeente Assen. Het zou goed zijn om daar met elkaar deze geluiden ook te laten horen.

 Aanwezige vraagt nadere informatie omtrent tijdelijke omleidingsroute Port Natalweg. Cees geeft aan dat direct aanwonenden nog (steeds) niet waren geïnformeerd maar dat 12 april eerste aanzet hiertoe is.

3.Kascommissie

Helaas is Kees Haan onverwachts overleden in januari van dit jaar. Hij zat in de kascommissie.

Cees Elzer licht de financiën toe.

Het innen van de contributie blijft erg lastig. De vereniging zit nu op 45% automatische contributie en 40% van onze leden krijgen een mail.

 Aanwezige oppert korting op automatische incasso. Leuk idee maar de contributie van €14,00 is daarvoor al te laag.

Richard Dekker en Meindert Doornbos hebben als kascommissie alles gecontroleerd.

Zij verlenen de penningmeester en het bestuur decharge.

De heer Doornbos hamert aanwezige leden op automatische incasso

 Naast Richard Dekker zal Jos de Vreede aankomend jaar in de kascommissie plaatsnemen. Daarnaast wordt aan de zaal gevraagd wie voor de periode 2017-2018 de kascommissie wil ondersteunen. De heer Nico Vanderveen biedt zich aan.

 Met applaus voor penningmeester Cees Elzer wordt overgegaan naar het volgende agendapunt.

  1. Aandachtspunten voor 2016, stand van zaken initiatief hangende bloembakken

Jan Edzes meldt dat 9 april de voorjaars Doe dag is. Op 18 juni is de jaarlijkse zomerbuurtborrel. Ook zal er in het najaar weer een Doe dag worden georganiseerd.

 Pieter Posthumus krijgt het woord en meldt dat hij met een klein comité aan het inventariseren is. Er zijn 255 lantaarnpalen in de hele wijk. Niet in elke paal hoeft natuurlijk een hanging basket. Uitgaande van 200 plantenbakken komt dit neer op een investering van €60.000,00. Natuurlijk kan dit in fases.

Er is subsidiemogelijkheid via STILA (stimuleringsfonds Assen). De subsidieaanvraag kan via de buurtvereniging

 De 2e fase is het onderhoud. Men kan 70 bakken in anderhalf uur watergeven.

 Aanwezige verzoekt om bij keuze straten te kiezen voor doorgaande wegen. Ook zijn er vragen omtrent draagvlak en de rol van de vereniging.

 Jan Edzes biedt Pieter aan dat hij een flyer kan maken op kosten van de vereniging. De vereniging ondersteunt buurtinitiatieven maar is als vereniging niet de trekker van dit plan. Ook Pieter beaamt dat draagvlak aandachtspunt 1 is.
 

  1. Afscheid bestuurslid Gerard Alberts Met het afscheid van Gerard nemen we afscheid van het creatieve brein van de vereniging. Hij is de bedenker van de opmaak voor folders, website en logo. Ook heeft Gerard de vormgeving van het boek Assen Oud-Zuid, wijk met karakter op zich genomen.

Met de toezegging dat Gerard het drukwerk voor de vereniging za blijven verzorgen bedankt Jan Edzes hem voor al zijn inzet.

 Het bestuur wil dit jaar nog geen nieuw bestuurslid aantrekken. Bekeken wordt of er met werkgroepen gewerkt kan worden en of het bestuur de werkzaamheden met zijn zessen aankan.

  1. Rondvraag Bewoner vraagt of de verlichting op de parkplein-rotonde weer vrijgemaakt kan worden of desnoods verwijderd. Het bestuur zal de tip doorgeven richting gemeente.

Het Kerkplein en de shared space inrichting blijft vragen oproepen bij de aanwezigen. Het bestuur wordt verzocht de diverse signalen nogmaals bij de gemeente te melden.

 Gevraagd wordt of er een aansprakelijkheidsverzekering is. Dit kan instemmend worden bevestigd.

 Er zijn geen vragen waarna de pauze start met een drankje

 Pauze 20:45-21:00

Presentatie Nico Vanderveen

Nico neemt de aanwezigen mee in een enthousiaste, interessante presentatie over zijn familiegeschiedenis en het ontstaan van warenhuis Vanderveen.

Afsluiting

Jan Edzes bedankt Nico voor zijn prachtige verhaal en de aanwezigen voor hun komst.