Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

ALV 2017

Locatie: Podium Zuidhaege

Aanwezig: circa 30 leden, bestuur

Afwezig: bestuurslid Ronald van der Laan

Opening
Welkom door voorzitter Jan Edzes

Verslag ALV 2016

Jan neemt het verslag door welke door de aanwezigen wordt vastgesteld met dank aan Janine Hogeman

Mededelingen
Dit jaar is besloten om de Doe dag in het voorjaar te laten vervallen, de reden hiervoor is een steeds minder hoge opkomst in combinatie met een relatief schone wijk. Het bestuur wil in het najaar wel weer Doe dag organiseren inclusief een leuke activiteit.

Op 1 juli is de jaarlijkse Zomerbuurtborrel

Jaarverslag
Jan neemt de aanwezigen mee in de activiteiten welke het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Ook heeft het bestuur zich sterk gemaakt ten aanzien van onder meer de onderwerpen parkeerbeleid, Florijnas, en de bijbehorende omleidingen.

Financiën en kascommissie
Cees Elzer licht de inkomsten en uitgaven toe van 2016. Er is meer uitgegeven voor de Zomerbuurtborrel, de meerkosten zaten in het eten en de ijscokar.

Als vereniging staan we er goed voor, er is zo'n €13.000. De vraag is hoe deze reserve ingezet kan worden.

Afgelopen maandag heeft Cees de kascommissie op bezoek gehad. Richard en Jos hebben rekening gecontroleerd. Zij geven aan dat een en ander correct en nauwgezet is bijgehouden door Cees. Ook zijn er geen onregelmatigheden gevonden. De rekening klopt met de boeken en ook de  kas klopt. Financieel staat de vereniging er gezond voor.
Het voorstel is om het bestuur decharge te verlenen. Het applaus is voor Cees

Ten aanzien van de begroting 2017, vraagt buurtbewoner naar het grote verschil tussen inkomsten en uitgaven ten aanzien van de ZBB.  Jan Edzes geeft aan dat er gekozen is voor luxe.
Buurtbewoner vraagt naar de laatste stand van zaken omtrent de bloembakken? Van initiatiefnemer heeft bestuur niks meer vernomen. Buurtbewoner geeft aan dat voorstel is gestrand bij subsidieverzoek aan STILA. Dit in verband met hoogte van de subisidie aanvraag. Dit is niet teruggekoppeld aan bestuur.

Kascommissie

Dit jaar heeft bestuur kunnen rekenen op Richard Dekker en Jos de Vreede. Aankomend jaar zullen Nico Vanderveen en Jos de Vreede de kascommissie zijn. Jan Edzes vraagt aanwezigen wie het jaar daarna in kascommissie wil.  Marleen Koudenburg meldt zich aan.

Lustrum
Volgend jaar bestaat de Vereniging 25 jaar. Het bestuur heeft het thema Kunst & Ambacht bedacht om dit te vieren. Janine Hogeman licht het toe.
Vanuit het publiek komen allerlei interessantie ideeen en toelichtingen

Nieuwe bestuursleden
Het huidige bestuur zal grotendeels stoppen. Daarom het dringende verzoek om aan te melden voor het bestuur van een erg leuke vereniging.

Florijnas en omleiding
Janine Hogeman geeft toelichting op de omleiding Beilerstraat.  Cees Elzer geeft nadere toelichting over de stand van zaken Florijnas.
Op 10 april is er een infoavond over zuidelijke deel Europadebat (vanaf NAM tot spoorweg). Huis aan huis aankondiging.

Aanwezigen merken op dat in de Beilerstraat en de Zuidersingel erg hard gereden wordt. De tip wordt gegeven om ten tijde van de omleiding 'Smileys' te plaatsen Ook is de verwachting dat er meer drukte ontstaat op de sluiproutes  zoals langs de Plataanweg en Parkstraat.

Parkeren op straat helpt dan wel, de snelheid gaat eruit, waardoor het  minder aantrekkelijk wordt.

Sluiting

Met dank aan alle inbreng sluit de voorzitter Jan Edzes om 20:53 de vergadering

Na de pauze een interessante lezing over Assen-Alert en de mogelijkheid om als bewoner van deelgebied Centrum hier bij aan te sluiten.

https://assen-alert.nl/


Rondvraag