Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Op 19 april 2018 was de Algemene Ledenvergadering in de Jozefkerk. Hieronder het verslag.

Datum: 19 april 2018

Aanwezig: bestuur en circa 50 leden

Afwezig m.k.: bestuurslid C. Helwes

1. Opening

Jan Edzes opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Jozefkerk.

2. Verslag ALV 2017
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Dank aan secretaris Janine Hogeman
 
3. Jaarverslag
Afgelopen jaar zijn door de Vereniging diverse zaken opgepakt. Zo blijft bestuur gesprekspartner bij de ontwikkeingen rondom de Florijnas. Helaas hebben we de Zomerbuurtborrel moeten annuleren door het zeer slechte weer. Dit hebben we ruimschoots gecompenseerd door een leuke Doe-Dag met herfstborrel. Mooi om te zien dat daar nog 50 buurtbewoners bij aanwezig waren.
 
4. Financiën en kascommissie
Er zijn nu 290 leden. Er waren iets minder inkomsten dan begroot. De Zomerbuurtborrel is niet doorgegaan maar er zijn kosten gemaakt in aanschaf spullen en extra inzet bij herfstborrel.
Bij de Nieuwjaarsborrel is wat meer uitgepakt dus zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd.
 
De Vereniging heeft ruim €13.000 op de spaarrekening
Voor de begroting 2018 zal een groot bedrag gereserveerd worden voor lustrum. Dit betekent wel interen op spaarrekening. De verwachte kosten zijn ongeveer €13.144 en te verwachten inkomsten (eigen bijdrage en sponsorgeld) is begroot op €5750 euro.
 
Kascommissie
De kascommissie heeft  de kas gecontroleerd. De laatste 100 euro moest nog gevonden worden in envelop. Prachtige begroting
Decharge wordt verleend. Dank aan penningmeester Cees Elzer.
Nico zal nog een jaar in kascommissie blijven, Marleen meldt zich aan voor kascommissie. Bart Trooster zal daaropvolgend plaatsnemen in kascommissie.
 
5. Voortgang lustrum
De lustrumcommissie gaat voor een grootse aanpak. De datum is 7 juli geworden en het thema Kunst & ambacht.
Er zal een middagprogramma zijn met unst & ambachtsroute. Om 17.00 uur verplaatst het feest dan naar de Gouveneurstuin. Dit is toch een ideale plek door de aanwezigheid van voorzieningen. Er zullen 3 muziekgroepen optreden en een toneelstuk gespeeld worden door inwoners van de wijk
Met een buffet en een gezellig feest hopen we op een mooi 25 jarig jubileum.
Er zullen diverse uitnodigingen in de bus vallen deze periode. Iedereen is welkom op het Lustrumfeest  maar moet dan wel lid worden van de Vereniging.
 
6. Stand van zaken Florijnas
De werkzaamheden veroorzaken nu minder overlast, de ovonde is klaar. de gemeente verwacht dat in juni alle werkzaamheden klaar zullen zijn.
 
Naar aanleiding hiervan vraagt bewoner waarom de kastanjes bij de Kastanjelaan weg gehaald zijn. Deze zijn s weggehaald in verband met de Kastanjebloedingsziekte. Bewoner weet te vertellen dat in verband met deze kastanjeziekte pas herplant zal plaatsvinden als de ziekte uit grond verdwenen is.
 
7. Nieuwe bestuursleden
Het bestuur vindt het fijn om te zien hoeveel mensen meehelpen bij de voorbereidingen van het  lustrum. Deelnemen aan een commissie isook  een risico want voordat je het weet zit je in het bestuur. Het huidige voltallige bestuur wil stoppen, maar niet  zomaar. Janine en Jan zullen een nieuw bestuur helpen en zorgen voor een goede overdracht.
Buurtbewoner Bonne van der ooi heeft zich al gemeld. Bestuur doet dwingend beroep aan leden om zich aan te melden.
 
8. Rondvraag
Bewoner meldt dat Zuidersingel weer een zooitje is. Hoopt  dat de lage hekjes die bij Brink stonden naar de Zuidersingel kunnen. Hij doet dringend verzoek aan bestuur om actie te ondernemen.  Bestuur neemt het mee
 
Bewoner vraagt naar stand van zaken gaswinning in Assen/Witten. Wat betekent dit voor Assen en voor de wijk?
Buurtbewoner Pim Zaalberg wil wel informatie opvragen. Zodra dit er is zal bestuur e.e.a. op website plaatsen.
 
Bewoners melden dat de Oosterhoutstraat en Wilhelminastraat nogal als racebaan wordt gebruikt. Wat kunnen we daar tegen doen? Bestuur neemt het mee in brief Zuidersingel. Hoe zit het met snelheidsbeperkende maatregelen? Uitkomsten van snelheidsmetingen krijgt het bestuur niet.
 
9. Sluiting
Jan dankt ieder voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering om 20:07 uur.
 
Na de pauze zal de historie van de Jozefkerk worden toegelicht