Reactie Bestuur

Assen,  21 oktober 2009

Aan het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Assen

Onderwerp: reactie op de Nota Verkenning Bereikbaarheid en Inrichting Openbare Ruimte Binnenstad Assen 2009


Geachte leden van het college en de raad,

Motivering van het belang
De Vereniging Centrum Zuid is een vereniging van bewoners uit het gebied Assen Oud Zuid, een gebied dat globaal begrensd wordt door de Beilerstraat / Zuidersingel / Stationsstraat / Overcingellaan / Port Natalweg. Omdat de bewoners uit dit gebied veelvuldig gebruik maken van de toevoerroutes Beilerstraat en Stationsstraat, alsmede delen van de Cityring, zal het commentaar zich voornamelijk hierop richten.
Wat de Cityring betreft zal het commentaar zich voornamelijk richten op de Zuidersingel en de Oostersingel, beide delen van de historische singelstructuur, die niet los kunnen worden gezien van de gehele singelstructuur. De Zuidersingel / Oostersingel wordt door een groot deel van de bewoners veelvuldig overgestoken om in de Gouveneurstuin, het Erfgoedkwartier en het Centrum te kunnen komen. Ten zuiden en ten oosten van de singelstructuur wonen bewoners direct aan de straat, zodat de singels tevens ontsluitingsstraten zijn om bij huis te kunnen komen. Voor het noordelijk deel van Oud Zuid  zijn de Zuidersingel / Oostersingel tevens routes om naar het station en andere stadsdelen te kunnen komen.

Het zal u duidelijk zijn dat ons standpunt niet alleen is ingegeven vanuit het belang van de bewoners van onze buurt. Via onze buurt gaan veel mensen richting het centrum of komen daar vandaan die elders wonen. Zoals wij dat eerder in uw richting hebben gedaan, uiten wij ons –waar het gaat om verkeer en inrichting van de singels– ook als pleitbezorgers van deze niet-buurtbewoners

Uitgangspunten
Het is verheugend te mogen vaststellen dat het college van B en W naar aanleiding van een drietal ad hoc vragen uit uw raad het initiatief heeft genomen een nota te maken die integraal de problematiek van verkeer, parkeren en inrichting behandelt. De oude benadering van eerst naar verkeer te kijken en vervolgens als afgeleide naar de inrichting van de openbare ruimte is verlaten, zodat vanuit een analyse en visie op het geheel, er ook hoogwaardige ruimtelijke kwalitatieve keuzes gemaakt kunnen worden.
Wat de vereniging bijvoorbeeld opvalt is dat in de nota een duidelijk pleidooi wordt gehouden om de singelstructuur te herprofileren en met laanbeplanting opnieuw in te richten. Om dit mogelijk te maken zal de ruimte voor het autoverkeer moeten worden teruggedrongen, een uitgangspunt dat de vereniging zeer wel kan onderschrijven. Hier ligt dan ook een duidelijk verschil met de vroegere opvattingen waarbij de auto overal in de stad moest kunnen rijden, de rijbanen alleen maar breder werden, de ruimte voor de fietser en de voetganger werd versmald en de karakteristieke laanbeplanting geleidelijk aan uit de stad verdween.

De enige laan in de binnenstad die tot dusver met succes werd aangepakt is de Torenlaan geweest, van de overige lanen rond het oude centrum is het laankarakter nagenoeg geheel verdwenen en zijn de profielen geërodeerd. 

Hieronder een selectie van uitgangspunten in de nota die de VCZ graag wil onderschrijven (zie par. 4 Uitgangspunten en wensen).
- Bevordering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsverkeer
- Meer ruimte geven aan de voetganger in de binnenstad
- Verbeterbaarheid van de oversteekbaarheid van de Zuidersingel
- Herinrichting Zuidersingel, Oostersingel, Noordersingel, (en Collardslaan) met dubbele bomenrij. (doel: herstel waardevolle singelstructuur)
- Geen aantasting van de rand van de Gouverneurstuin

Hieraan nog toe te voegen:
- Terugbrengen van de snelheid van het verkeer op de singels
- Meer ruimte voor voetganger en fietser op de Zuidersingel / Oostersingel
- Mogelijkheden van éénrichtingsverkeer en 30-km zones. Alternatieve openbaar vervoer routes moeten op alle trajecten worden bekeken
- Vermindering van verkeersbewegingen op het zuidwestelijk deel van de Cityring door betere bewegwijzering en dynamische parkeerverwijzing
- Voldoende parkeergelegenheid op de meest uitgekiende plekken. Het opheffen van de parkeerruimte ten zuiden van de Kloosterstraat, moet ergens worden gecompenseerd. Vooral ook met het opvangen van (een te verwachten toename van) bezoekers van het museum

Varianten
Het is prijzenswaardig dat er aan de hand van drie criteria (éénrichtingsverkeer, 30km per uur regime en ‘een knip in de route’ drie basisvarianten zijn onderzocht.
Hiervan is de variant van ‘een knip in de route’ uit oogpunt van continuïteit en bemoeilijking van de oriëntatie sterk af te raden. Verder is een variant met busverkeer op de Zuidersingel / Oostersingel alleen interessant voor stadsbussen en in combinatie met éénrichtingsverkeer.
Toetsen wij de onderzochte varianten aan bovengenoemde criteria dan blijven er de volgende serieuze varianten over: 1a, 1b, 1c, 2b en 2d.

Gemeentelijk eindbeeld
Het eindbeeld dat de gemeente voorstelt is verbeeld op pag. 9 en verwoord op pag. 9 en 10 van de nota. Dit eindbeeld correspondeert met variant 2d.
Als deze variant gerealiseerd wordt, met in achtneming van de geformuleerde uitgangspunten hierboven, kan de VCZ zich daarin vinden. Er is nog wel een aantal kanttekeningen te maken.

Kanttekeningen
De keuze voor variant 2d kan worden begrepen, maar een heldere afweging, bijvoorbeeld tussen de varianten 1 en 2 ontbreekt. Beide varianten bieden verbeteringen in relatie tot de  uitgangspunten.
Niet duidelijk is waarom de eenrichtingsverkeervariant niet gecombineerd is met een 30km/u regime. Als dat namelijk niet gebeurt kan er op de versmalde rijbaan toch nog te hard gereden worden. Overigens is het wenselijk het 30km regime aan een duidelijk (d.i. begrijpbaar) stadsdeel te verbinden. Als het 30km-gebied onderbroken wordt of wanneer het te groot is werkt het niet (bijvoorbeeld: het 30km traject in de Beilerstraat –van de Sparrenlaan tot aan de Cityring– is veel te lang).
Door het vervallen van de parkeerplaatsen op het deel van de Gouverneurstuin dat voor de museumuitbreiding wordt gebruikt vermindert de parkeerruimte in het Erfgoedkwartier,
hetgeen in de gebiedsvisie Erfgoedkwartier destijds ook werd onderkend. De gebiedsvisie gaf als mogelijkheid het gebied ten zuiden van de Stationsstraat (waaronder de Landbouwhuislocatie) nader te ontwikkelen en daar ook nieuwe ruimte voor parkeren te  vinden. Wij vragen u met klem dit punt in de studie voor het Stationsgebied en de Stationsstraat mee te nemen.
Langs de Zuidersingel bevindt zich op dit moment een aantal parkeerplaatsen die voor de bewoners niet strikt nodig zijn omdat er achter en tussen de huizen voldoende ruimte is om te parkeren. Opheffing van de parkeerplaatsen langs de Zuidersingel heeft de volgende voordelen: a) het uitrijden vanaf de privé-parkeerterreinen kan veiliger gebeuren, b) er komt meer ruimte om het wegprofiel naar wens in te richten (meer ruimte voor de voetganger en de fietser) en vanaf de begane grond ontstaat er een beter uitzicht vanuit de woningen op het park.

Deze  brief is mede voorbereid door leden/adviseurs van onze vereniging Ir. T.Visser (stedenbouwkundige) en Mr. F. Poelman (jurist).


Namens het bestuur van de Vereniging Centrum Zuid,

 

Mw. M.J. Visser-Honijk (voorzitter) en R. Dekker (secretaris)